You Are Here: Home » Giới thiệu

Giới thiệu

IDEA (Ban hành động vì sự phát triển hoà nhập) được thành lập năm 2006 trực thuộc Trung tâm khoa học sáng tạo và công nghệ (VFST)

Diễn đàn Người Khuyết Tật là mạng lưới thông tin của IDEA được thành lập năm 2000 với tư cách là một mạng lưới liên kết các nhóm người khuyết tật Việt Nam (NKT) và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Mục tiêu của diễn đàn là nhằm tăng khả năng hòa nhập và xóa bỏ rào cản trong cả nước đối với Người Khuyết Tật thông qua các hoạt động như cung cấp thông tin, tập huấn cho Người Khuyết Tật, các tổ chức Phi chính phủ và các tổ chức quốc tế.

Tiêu chí của IDEA

Khuyến khích hoà nhập và không rào cản bằng cách cung cấp thông tin, tư vấn và đào tạo cho người khuyết tật, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan quốc tế.

Lĩnh vực hoạt động

 • Nâng cao nhận thức của quần chúng về các vấn đề khuyết tật và tăng cường việc tuyên truyền vận động các đơn vị đăng ký làm tổ chức thành viên.
 • Cải thiện và duy trì hoạt động chia sẻ thông tin, cộng tác và hợp tác giữa các nhóm quan tâm đến các vấn đề người khuyết tật, các tổ chức tư nhân, chính phủ và các cơ quan thông tấn cũng như quần chúng thông qua:
  • Bản tin thông tin hàng tháng
  • Các trang web và các nhóm thảo luận trực tuyến
  • Các danh bạ các tổ chức thành viên
  • Phân phát các ấn bản của các thành viên
  • Các hội thảo quốc gia, hội nghị và tập huấn về các vấn đề khuyết tật.
 • Tổ chức các hoạt động của các nhóm thành viên ví dụ như hội thảo tập huấn, các sự kiện giao lưu, gặp gỡ và các buổi tọa đàm về các chủ đề mà người khuyết tật quan tâm cũng như các cơ quan làm việc hỗ trợ người khuyết tật.
 • Cung cấp các hoạt động tập huấn về các vấn đề người khuyết tật
 • Tư vấn trong việc thiết kế dự án có sự tham gia của người khuyết tật
 • Hỗ trợ việc thành lập và phát triển của các nhóm tự lực
 • Định hướng nghề nghiệp đa dạng cho mọi người có bao gồm cả người khuyết tật
 • Cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến người khuyết tật.

© 2013 IDEAVIETNAM.ORG, Support By PWD Team

Scroll to top